OPIS PROJEKTU

W latach 2012 - 2014, Out of Home zrealizował projekt edukacyjny „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską”. To przedsięwzięcie, którego liderem był Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, realizowane w partnerstwie z Fundacją Navigare oraz Ligą Morską i Rzeczną w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Cel główny projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów województwa pomorskiego poprzez realizację programów rozwojowych kształtujących kompetencje kluczowe w obszarze regionalnej edukacji morskiej.


Szczegółowe cele edukacyjne:

  • rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych do samorealizacji i samorozwoju ;
  • poszerzenie wiedzy o morzu i regionie;
  • poznanie środowiska i morskiej specyfiki regionu;
  • propagowanie tradycji morskich, obrzędów oraz etykiety żeglarskiej


Cele wychowawcze:

  • żeglarstwo środkiem współczesnego oddziaływania wychowawczego;
  • kształtowanie postaw osobowościowych uczniów (m.in. koleżeńskości, sumienności, rzetelności, punktualności, dokładności, dyscypliny, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach);
  • doskonalenie umiejętności pracy w zespole;
  • kształtowanie postawy szanującej pracę "ludzi morza”;
  • podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania patologiom wśród młodzieży;
  • integracja ze społecznością żeglarską;budzenie szacunku do morza.

W ramach Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej firma Out of Home zrealizowała zadania obejmujące m.in. przygotowanie programu szkolenia, jednodniowe praktyczne zajęcia żeglarskie, pikniki naukowe, spotkania w placówkach oświatowych oraz obozy sportowo - żeglarskie. W projekcie wzięło udział blisko 20.000. dzieci z Pomorza. W tym 11.000. w zajęciach dziennych i obozach.

ZOBACZ TAKŻE